บุคลากร

นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์

นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายธีระพงษ์ แดนดี

นายธีระพงษ์ แดนดี

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางธนัชพร สมาทอง

นางธนัชพร สมาทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

นางเพ็ญศรี สุวรรณกูฏ

นางเพ็ญศรี สุวรรณกูฏ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นางสาวสราลี บุตรวงศ์

นางสาวสราลี บุตรวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นางนิตยา พันธ์สุวรรณ

นางนิตยา พันธ์สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ

นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นางกานต์สิรี คำเสนาะ

นางกานต์สิรี คำเสนาะ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายจักรินทร์วัชร์ นามบุตรดี

นายจักรินทร์วัชร์ นามบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางรัชดาภา ทองเลิศ

นางรัชดาภา ทองเลิศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายชัยวัฒน์ มัคคะที

นายชัยวัฒน์ มัคคะที

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางอาริยา ตั้งมโนกุล

นางอาริยา ตั้งมโนกุล

เภสัชกรชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง

นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวชนากานต์ กัญญวิมล

นางสาวชนากานต์ กัญญวิมล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวทันฑิกา วงษาสาย

นางสาวทันฑิกา วงษาสาย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณัฏฐนันท์ สิงห์สุทธิ์

นางสาวณัฏฐนันท์ สิงห์สุทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นางอัมพิกา การดี

นางอัมพิกา การดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน

นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นางสาวฉัตรชิกา โตเทศ

นางสาวฉัตรชิกา โตเทศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายตรีภพ บุษมงคล

นายตรีภพ บุษมงคล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริการสาธารณสุข